Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Følgende beskriver samtlige punkter i vores privatlivspolitik, når du bruger vores hjemmeside, kontakter os eller gør brug af vores ydelser.


Politikken er i overensstemmelse med EU's lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR) og har til formål at beskrive, hvilken type data vi gemmer om dig samt om dine rettigheder.


Politikken beskrives i følgende punkter:


1. Introduktion

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

3. Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger

4. Tidsfrister for sletning/opbevaring

5. Dine rettigheder

6. Oplysninger, som vi videregiver

7. Brug af cookies

8. Informationssikkerhed

9. Ændringer


1. Introduktion

For at kunne levere vores ydelser er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Vi tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt og sikrer, at enhver behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.


Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.


2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig


Dataansvarlig er:


Sundhedsrådgviningen ApS

Bernstorffsvej 133, 2. th.

2900 Hellerup

kontakt@sundhedsraadgivningen.dk

+ 45 40 63 85 43

CVR.: 27598501

Att.: Charlotte Skovmand


3. Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles og behandles alene i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:


 • for at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt


 • for at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser


 • for at underrette dig om ændringer i vores ydelser


 • for at gennemføre direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke

 

 • for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholdelse af lov- og myndighedskrav herunder bogføringsloven


Vores grundlag for behandling er et eller flere af følgende formål:


 • behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i


 • behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke

 

 • behandlingen er nødvendig for, at vi som virksomhed kan forfølge vores legetime interesser, f.eks. til at forbedre brugeroplevelse og sikkerhed


 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse


Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:


 • Navn, adresse, telefon, e-mail samt andre personoplysninger, som du selv har givet os.


4. Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Hvor behandlingen er nødvendig for, at vi som virksomhed kan forfølge vores  legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen.


5. Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:


Retten til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at bede os om information om, hvilke kategorier af personoplysninger vi har om dig, og til hvilke formål vi behandler dem, de modtagere eller kategorier af modtagere som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.


Retten til at få urigtige personoplysninger rettet

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.


Retten til at få dine personoplysninger slettet

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring,  f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.


Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.


Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til vores kontaktperson som anført i pkt. 2.


6. Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:


Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.


Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis databehandleraftale og vores interne datasikkerhedspolitik.


Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser.


Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro vurderer at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:


 • overholde gældende love og bestemmelser samt retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder


 • registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer


7. Brug af cookies

Vores hjemmeside anvender ikke cookies.


8. Informationssikkerhed

Vi arbejder målrettet for at sikre de personoplysninger, som vi behandler mod enhver uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.


Dette sker ved anvendelse af værktøjer som


 • antivirus-programmer, passwordsbeskyttelse etc.


 • begrænsning af adgang til personoplysninger til udelukkende at omfatte personer med reelt behov for adgang til oplysningerne


 • databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne


 • vejledning i sikker behandling af personoplysninger i overensstemmelse med vores interne datasikkerhedspolitik


 • regelmæssig gennemgang af vores persondata- og datasikkerhedspolitik, datastrømme samt risikovurdering og -håndtering


9. Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik offentliggøres på vores hjemmeside og datoen for ændringen vil være angivet, så du kan se, hvornår seneste opdatering fandt sted.Privatlivspolitikken er senest opdateret den 23.05.2018.

Copyright © All Rights Reserved

Sundhedsrådgivningen  tilbyder kompetent evidensbaseret sundhedsrådgivning til  virksomheder og personer, der ønsker at opnå varige livsstilsændringer..